Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
T.Technics spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin T.Technics fungeert als aanbiedende partij volledig en juist is. Daarentegen kan T.Technics niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. T.Technics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
De website van T.Technics bevat de mogelijkheid om publicaties van onszelf te downloaden. T.Technics geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze publicaties.

T.Technics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, het openen of het gebruik van onze publicaties en/of content, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.
De T.Technics -site bevat verwijzingen of 'hyperlinks' naar andere sites die buiten het domein van T.Technics liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van T.Technics, wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

T.Technics vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van T.Technics en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de deze site van, Tevens is T.Technics niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van T.Technics die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is T.Technics in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@t-technics.co.uk

Keywords: ball joints, clevises, gas pull springs, gas push springs, gas springs, stainless steel ball joints, stainless steel clivises, stainless steel gas pull springs, stainless steel gas push springs, stainless steel gas springs, ball joint.